ZAKONODAJA

Zakon o glasbeni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 

 

PRAVILNIKI

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole 

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah 

Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah 

Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah 

Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli 

Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli