ORGANI ZAVODA

   
Organi zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja javne šole.
Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev:
  •  predstavniki ustanovitelja: Kristian Kolman – Laško, Martin TERAŽ - Laško,  Polona ŠMRGUT – Radeče;
  • predstavniki staršev: Duška KALIN - Radeče, Marija ČIBEJ - Laško, Nataša PADEŽNIK - Laško;
  • predstavniki delavcev: Rafaela PINTERIČ – predsednica, Boštjan ŽUPEVC, Nina MOLE, Janja BRLEC, Primož RAZBORŠEK.
Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 48. členu ZOFVI-UPB5.
 
 Svet staršev sestavljajo starši učencev različnih oddelkov v Radečah in v Laškem. Mandat v svetu staršev je pogojen s statusom učenca pri določenem programu. Na začetku šolskega leta starši izvolijo člane, ti pa predsednika ter namestnika predsednika sveta staršev, ki zastopata interese vseh staršev oddelka.
Predstavniki staršev Radeče: Duška Kalin - oddelek godal; Boštjan Breznikar - oddelek klavirja in petja; Petra Grahek - oddelek brenkal; Jacinta Doberšek Mlakar - oddelek pihal; Maja Kočar - oddelek trobil in tolkal; Ana Novak - oddelek harmonik in diatoničnih harmonik; Domen Gros - Glasbena pripravnica; Ana Novak - Predšolska glasbena vzgoja; Klemen Nikolič - plesni oddelek.
Predstavniki staršev Laško:  Nataša Veršec- oddelek klavirja in petja; Matjaž Guček - oddelek godal; Irena Zeme - oddelek saksofona in klarineta; Marija Čibej - oddelek trobil in tolkal; Bogomila Košec Kajtna - oddelek flavt; Andreja Zdovc - oddelek brenkal; Lovrencij Škorja - oddelek harmonik in diatoničnih harmonik; Tadeja Knežar - Glasbena pripravnica; Mojca Zdouc - plesni oddelek.
Naloge sveta staršev so opredeljene  v 66. členu ZOFVI-UPB5.


Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo predloge staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
 
Vodje strokovnih aktivov
 
HARMONIKA Boris Razboršek   BRENKALA Janja Brlec
GODALA Vida Rudolf   FLAVTA Tatjana Brinovec
    PLES Špela Medved
KLAVIR, PETJE Nina Mole   NGL Alenka Šon (nad. Mojco Lukmar)
KLARINET in SAKSOFON Neva Marn Hafner   TROBILA Boštjan Župevc
TOLKALA in ORKESTRI Benjamin Kos      


 
 
 
Datum objave: 07.12.2011

Nazaj na prvo stran  | KONTAKT  | ZAPOSLENI  | ORGANI ZAVODA  | ŠOLSKI KOLEDAR  | GLASBENI BONTON
ŠOLSKA PUBLIKACIJA  | KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  | STROŠKOVNIK  | OBRAZCI  | ZAPISNIKI
HIŠNI RED