Na Glasbeni šoli Laško-Radeče se otroci lahko vpišejo v naslednje izobraževalne programe:

 • Predšolska glasbena vzgoja (5 let) Open or Close

  V program se lahko vključijo učenci, ki so dopolnili 5 let, brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti.

  Program predšolske glasbene vzgoje traja 1 leto. Pouk  poteka enkrat tedensko.

  Ob različnih didaktičnih igrah in petju otroških pesmi učenci spoznavajo in odkrivajo glasbeni svet ter razvijajo glasbene sposobnosti.

  Učenci se po zaključku programa predšolska glasbena vzgoja lahko vključijo v program glasbena ali plesna pripravnica.

 • Glasbena pripravnica (6 let) Open or Close

  V program se lahko vključijo učenci, ki so dopolnili 6 let (učenci 1. razreda osnovne šole).

  V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi tisti učenci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.

  Razvrščanje otrok v program glasbene pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti.

  Program glasbene pripravnice traja 1 leto. Pouk poteka enkrat tedensko.

  Otroci ob glasbenih dejavnostih razvijajo glasbene sposobnosti, začnejo z glasbenim opismenjevanjem ter petjem tonskih višin, spoznavajo različne inštrumente in se posledično lažje odločajo za nadaljnji vpis na instrument.

   

  Učenci se po zaključku programa glasbena pripravnica vključijo v program glasba na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

  Učenci, ki obiskujejo glasbeno pripravnico, imajo po opravljenem sprejemnem preizkusu prednost pri vpisu k inštrumentu pred ostalimi.

 • Glasba (od 7 let dalje) Open or Close

  V izobraževalni program glasba se lahko vključijo otroci stari 7 let  in starejši.

  V program glasba se lahko  vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus. Z njim se ugotavlja glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizične dispozicije in zdravstveno stanje učenca.

  Poleg instrumentalnega pouka, ki poteka dvakrat  tedensko, učenec enkrat tedensko obiskuje tudi nauk o glasbi oz. solfeggio. V višjih razredih pa svoje znanje bogatijo v komornih skupinah in različnih orkestrih.


Inštrument


Skupinski pouk

 • Nauk o glasbi Open or Close

  Skupinski pouk glasbene teorije s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Namenjen je učencem, ki obiskujejo pouk inštrumenta na nižji stopnji glasbenega izobraževanja (od 1. do 6. razreda). Kot obvezen predmet poteka vzporedno s poukom inštrumenta enkrat tedensko skozi vse šolsko leto.

 • Solfeggio Open or Close

  Skupinski pouk glasbeno-teoretičnih znanj obiskujejo učenci, ki so končali 6. razred nauka o glasbi ter inštrumenta in nadaljujejo šolanje na višji stopnji glasbenega izobraževanja (7. in 8. razred). Kot obvezen predmet poteka vzporedno s poukom inštrumenta enkrat tedensko skozi vse šolsko leto.

 • Komorna igra Open or Close

  Predstavlja pomembno dopolnilo pouka solističnega inštrumenta oziroma petja. Učencem omogoča doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v skupinsko muziciranje. Komorna igra se izvaja v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in petja. Skupinski pouk se izvaja v skupinah od dva do devet učencev  v najrazličnejših sestavih.

 • Orkester Open or Close

  Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta. Izvaja se v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in je obvezna na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Na šoli stalno delujejo godalni, pihalni, harmonikarski in kitarski orkester, občasno tudi simfonični orkester ter Orffov sestav. Pouk poteka skozi vse šolsko leto. V šolske orkestre se, predvsem na nizka godala in trobila, lahko vključujejo tudi učenci, ki so že končali glasbeno šolo.


Ples

 • Predšolska plesna ustvarjalnica Open or Close

  Predšolska plesna ustvarjalnica nudi uvod v plesno izobraževanja v glasbeni šoli. Njen osnovni namen je vzbuditi interes do plesne umetnosti in razvijanje koordinacije telesa na ustvarjalen plesni način.

  Ustvarjalni pristop k plesu omogoča otroku celovit razvoj. Poleg telesnega, motoričnega in socialnega razvoja, otrok pridobiva sposobnosti na intelektualnem, čustvenem, ustvarjalnem in umetniškem področju. Otroci preko plesnega pouka spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz, spoznavajo osnovne plesne elemente, razvijajo sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti, razvijajo gibalne sposobnosti in koordinacijo telesa ter pridobivajo na fizični kondiciji.

  Ure predšolske plesne ustvarjalnice so tematsko zasnovane in otroke vodijo k doseganju omenjenih ciljev.

  Priporočena starost otrok je 5 let.

 • Plesna pripravnica Open or Close

  V program se lahko vključijo učenci, ki so dopolnili 6 let (učenci 1. razreda osnovne šole). Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov.

  Program plesne pripravnice traja 3 leta (1., 2., 3. razred osnovne šole)

  Učenci spoznavajo osnovne plesne elemente z velikim poudarkom na razvijanju sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti. Vzgojni namen je spodbujanje otroka k samostojnemu mišljenju in usmerjanju gibanja s pomočjo pravljic, skladbic in ostale otroške literature.

  Razvrščanje otrok v program plesne pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti.


  Učenci v plesni pripravnici napredujejo v naslednji razred ne glede na doseženo oceno. Po končani plesni pripravnici učenec lahko nadaljuje izobraževanje po programu ples na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

 • Sodobni ples Open or Close

  Program sodobnega plesa traja 6 let in ga obiskujejo učenci stari od 9 do 14 let (4. - 9. razred OŠ).

  V 5. in 6. razredu plesa obiskujejo učenci vzporedno tudi nauk o glasbi.

  Učenci spoznavajo in utrjujejo osnovno plesno tehniko ter razvijajo disciplino, vztrajnost in doslednost. S sproščanjem čustev in ustvarjalne domišljije razvijajo lastni plesni izraz.

 

Podrobno o programih v glasbenem izobraževanju.