erasmus

Hišni red

Ravnateljica Glasbene šole Laško – Radeče je na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole (Ur. list RS, št. 44/2001) sprejela
 
Splošne določbe
 
1. člen
Hišni red ureja varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo, hranjenje garderobe, način obveščanja učencev ter določa obvezna pravila ravnanja v prostorih Glasbene šole Laško – Radeče (v nadaljevanju: glasbena šola) za učence, njihove starše, zaposlene ter obiskovalce ali druge uporabnike.

Varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo
2. člen
Enota glasbene šole v Radečah je odprta:

ponedeljek-petek

sobota

7.00 – 20.30

8.00 – 12.30

zaklepanje vhodnih vrat do 12.00

 

v času počitnic in praznikov je zaprta

 

Zadnji učitelj, ki zaključi s poukom, zaklene vhodna vrata, hišnik pa opravi obhod in preveri stanje šole v večernih urah.
Enota glasbene šole v Laškem je odprta:

ponedeljek-petek

sobota

7.00 – 20.30

8.00 – 12.30

zaklepanje vhodnih vrat do 12.00

 

v času počitnic in praznikov je zaprta

 

Zadnji učitelj, ki zaključi s poukom, zaklene vhodna vrata, hišnik pa opravi obhod in preveri stanje šole v večernih urah.
Vsak uporabnik, ki zapusti prostor, mora biti pozoren, da so zaprta okna in ugasnjene luči.

Pomočnik ravnateljice vsako šolsko leto določi učitelje za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka.

3.člen

Pisarne delujejo na sedežu šole v Radečah. Uradne ure so od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00. V času šolskih počitnic se spremenjen čas uradnih ur objavi na spletni strani šole.

4.člen

Učilnica, v kateri ni pouka, mora biti zaprta. Vadenje instrumenta v učilnici poteka v skladu z urnikom, ki ga učitelj vpisat še v glasbeno beležko ter v urnik učilnice. Urnik vsebuje ime in priimek učenca, uro vadbe in učilnico.

Pravila obnašanja in hranjenje garderobe

5. člen

Učenci na pouk mirno počakajo v garderobi, na hodniku ali v učilnici za individualni pouk, če se s tem strinja učitelj ali učiteljica

6.člen

Na hodniku, v garderobi ali drugih skupnih prostorih glasbene šole ni dovoljeno tekanje, vpitje ali druge oblike neprimernega vedenja.

Vsak učitelj mora kontrolirati dogajanje na šoli in opozoriti učence v primeru neprimernega vedenja.

7.člen

Na nastopih in koncertih poskrbi za red, disciplino in varnost na šoli organizator prireditve in učitelj. Če je organizator prireditve najemnik dvorane, mora biti prisotna tudi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj glasbene šole.

8.člen

Učenci, njihovi starši, zaposleni ter obiskovalci ali drugi uporabniki so dolžni skrbno ravnati s šolskim inventarjem.

Učenci, njihovi starši, zaposleni in drugi uporabniki so dolžni do souporabnikov šole izkazovati spoštljiv odnos in primerno vedenje.

9.člen

V glasbeno šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, alkohola ali drog. Učenci na podlagi pravilnika s takšnim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale polnoletne odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom.

Vstop z rolerji in podobnimi športnimi rekviziti ni dovoljen. V šoli in njeni okolici je prepovedano kajenje. Uporaba mobitela v učilnicah, med izvajanjem pouka, ni dovoljena razen v nujnih primerih.

10.člen

Prepovedano je vsakršno spolno, fizično ali psihično nasilje nad učenci ali drugimi osebami. Učenci, delavci šole in drugi obiskovalci morajo o tem takoj obvestiti ravnatelja, drugega učitelja ali drugo na šoli zaposleno osebo. Učenci na podlagi pravilnika s takšnim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale polnoletne odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom.

11.člen

Učenci lahko odložijo oblačila, obutev in ostalo v garderobi. V razrede vstopajo v copatih.
Predmete večjih vrednosti ni priporočljivo puščati v garderobi brez nadzora. Za osebne predmete poskrbijo njihovi starši oziroma skrbniki. Priporočamo, da imajo učenci na osebnih predmetih napisana imena.

Za morebitne poškodbe ali kraje odloženih predmetov šola ne odgovarja.

Obveščanje učencev

12.člen

O odsotnosti učencev morajo starši oz. skrbniki pisno, lahko tudi telefonsko, v kolikor istovetnost odgovorne osebe za mladoletno osebo ni sporna, obvestiti učitelje in šolo v skladu s pravilnikom. V primeru telefonskega obveščanja se v času, ko ni pouka, v zbornici učiteljem pusti pisno obvestilo kdo je klical, za koga je bilo klicano in kdaj je predvidena odsotnost.

13.člen

V primeru nepredvidene opravičene odsotnosti učitelja v času pouka šola obvesti učence z obvestilom na učilnici, starše pa z elektronsko pošto, SMS sporočilom ali s pomočjo telefona.

O predvideni odsotnosti učitelja šola poskrbi za nadomestnega učitelja.

14.člen

O pouku, nastopih, vajah in drugih aktivnostih, ki potekajo izven urnikov rednega pouka, se učence obvešča prek Glasbene beležke, e-glasbene šole, obvestila pa so na vpogled tudi na oglasni tabli šole v pritličju ali na vratih učilnic. Glede na Letni delovni načrt, so datumi predvidenih aktivnosti objavljeni tudi na spletni strani šole.

Končne določbe

15.člen

Učenci in obiskovalci morajo upoštevati hišni red in se ravnati po navodilih strokovnih in drugih delavcev šole. Na tak način šola zagotovi učencem varnost. Učence in obiskovalce na previdnost opozarjajo vsi zaposleni v šoli.

16.člen

Hišni red stopi v veljavo z dnem objave na oglasni tabli ali spletni strani glasbene šole.

Radeče, 15. 3. 2013
Ravnateljica,
Rosana Jakšič

DOSTOPNOST
Scroll to Top