erasmus

PUBLIKACIJA

za šolsko leto2023/2024
www.gslasko-radece.si
2
3
ORGANIZACIJA DELA ŠOLE
Ustanoviteljici
Občina Laško in Občina Radeče sta odlok o ustanovitvi
JZ GŠ Laško – Radeče objavili v URL 65/2010 dne 09. 08. 2010.
Glasbeno izobraževanje poteka v enoti Laško, enoti Radeče in
dislociranem oddelku Rimske Toplice.
Šolski okoliš je določen z aktom o ustanovitvi in šola v tem okviru
prevzema odgovornost za učence. Zavod s svojo dejavnostjo omogoča
izobraževanje otrok na področju občin Radeče in Laško.
➢ Svet zavoda je organ upravljanja javne šole. Sestavljajo ga trije
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet
predstavnikov delavcev.
Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 48. členu ZOFVI-UPB5.
➢ Svet staršev sestavljajo starši učencev različnih oddelkov v
Radečah in v Laškem. Mandat v svetu staršev je pogojen s statusom
učenca pri določenem programu. Na začetku šolskega leta starši
izvolijo člane, ti pa predsednika ter namestnika predsednika sveta
staršev, ki zastopata interese vseh staršev oddelka.
Naloge sveta staršev so opredeljene v 66. členu ZOFVI-UPB5.
RAVNATELJICA
POMOČNIK RAVNATELJICE
STROKOVNI AKTIVI
TEHNIČNOADMINISTRATIVNO
OSEBJE
UČITELJSKI ZBOR
RAČUNOVODKINJA,
POSL. SEKRETARKA,
ČISTILKE, HIŠNIK
4
Predstavniki staršev Radeče:
Majda Rotovnik – oddelek godal; Alenka Gros – oddelek klavirja; Petra
Grahek – oddelek brenkal; Nina Oman – oddelek pihal; Matjaž Kosem
– oddelek trobil in tolkal; Tatjana Tržan – oddelek petja Laško/Radeče;
Ana Novak – oddelek harmonik in diatoničnih harmonik;
Anja Knap – Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja;
Lidija Stopinšek – plesni oddelek.
Predstavniki staršev Laško:
Vanesa Pepelnjak – oddelek klavirja; Matjaž Guček – oddelek godal;
Katja Vrbek – oddelek saksofona in klarineta; Boštjan Gradič – oddelek
trobil in tolkal; Sandra Pavlin – oddelek brenkal; Tanja Krajnc – oddelek
harmonik in diatoničnih harmonik; Tatjana Tržan – oddelek petja
Laško/Radeče; Bojan Povh – Glasbena pripravnica in Predšolska
glasbena vzgoja; Vesna Vodišek Razboršek – oddelek flavt;
Katarina Kufner – plesni oddelek.
ŠTEVILO UČENCEV
SKUPAJ
INDIVIDUALNI POUK 314
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 16
GLASBENA PRIPRAVNICA 32
PLESNA PRIPRAVNICA 27
SODOBNI PLES 100
SKUPAJ MIZŠ 489
NADSTANDARD PLES 35
SKUPAJ 524
5
➢Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo
merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za
izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo predloge
staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
Vodje strokovnih aktivov
HARMONIKA Nadja Knez BRENKALA Matjaž Piavec
GODALA Domen Hrastnik FLAVTA Tatjana Brinovec
Verbovšek
PETJE Sara Lešnik PLES Sandra Koren
KLAVIR Nina Mole NGL, SOL Martina Jovič
TROBILA Marko Razboršek
TOLKALA,
ORKESTRI
Benjamin Kos SAKSOFON,
KLARINET
Neva Marn Hafner
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Priimek Ime predmet pogovorne ure
Laško Radeče
Rimske
Toplice
Bornšek Anja SOD pet, 18:10
Božnik Matija KLT, KOI pon, 18:15
Brinovec Verbovšek Tatjana FLT, KOI pet, 16:00
Brlec Janja CIT, KOI čet, 18:00 čet, 13:15
Fon Urška VIO, VLA sre, 16:00
Glavač Maja
VIO,VLA,
KOI, ORK sre, 16:00
Hrastnik Domen
VLC, KOI,
ORK pet, 15:45 sre, 15:15 pon, 17:30
Jakšič Dejan KLA, KOR čet, 17:15 tor, 17:05
6
Jakšič Dominik KLA, KOR čet, 16:15
Jakšič Rosana PGV pon, 15:30
Jovič Martina
GP, NGL,
SOL pon, 17:00 pet, 17:45
Kasjak Mojca SOD tor, 13:30
Knez Nadja
HAM, KOI,
ORK tor, 17:30 pon, 18:15
Kodrič Sonja KIT, KOI tor, 17:35
Koren Sandra SOD tor, 13:30
Kos Benjamin TOL, KOI čet, 17:30 pon, 17:00
Lešnik Sara PET, KOI pet, 13:30 čet, 13:15
Lukmar Mojca KLA, KOR pet, 16:00 pon, 13:30
Marn Hafner Neva
SAX, KLF,
KOI čet, 16:45 pon, 17:15
Miheu Eva OBOA pet, 13:30
Mlakar Brigita KLA, KOR pon, 17:30
Mole Nina KLA, KOR pon, 17:40
Obšteter Špela KLF, FLT čet, 17:00 sre, 16:45 pet, 15:00
Pelikan Lara HARFA pet, 13:30
Piavec Matjaž KIT, KOI čet, 17:30
Podlesnik Sebastjan KOB sre, 19:00
Razboršek Boris
HAM, DIH,
KOI pet, 17:35 čet, 18:20
Razboršek Marko
TRO, EVF,
KOI, ORK sre, 14:30
Razboršek Primož
KLT, KOI,
ORK pon, 17:30 pet, 16:30
Šon Alenka
PGV, NGL,
SOL pet, 17:30 čet, 16:30
Verglez Tanja PLP, SOD sre, 14:30 pet, 16:45
Žafran Anja KIT, KOI sre, 17:00
Žgajner Lovro EVF, POZ sre, 16:30 čet, 17:30
Župevc Boštjan
TRO,
EVF,ROG,KOI čet, 17:45 tor, 17:30
7
PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA in GLASBENA PRIPRAVNICA
Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica nista obvezna
programa pred vpisom v program glasba-inštrumentalni pouk. Sta pa
zelo priporočljiva, saj otroci v najzgodnejšem obdobju, skozi igro,
intenzivno in sistematično pridobivajo osnovna glasbena znanja ter
razvijajo ustvarjalnost. Pri pouku učenci pojejo, izvajajo, igrajo,
poslušajo, ustvarjajo in spoznavajo inštrumente, ki jih poučujemo na šoli
in se po zaključku lažje odločijo za vpis k inštrumentalnemu pouku.
V program Predšolske glasbene vzgoje se lahko vključijo pet letni otroci,
v program Glasbena pripravnica pa šestletni otroci. Vpis učencev v oba
programa poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih
sposobnosti.
GLASBA – INŠTRUMENT
Sprejemni preizkus je pogoj za vpis v izobraževalni program glasba. Z
njim se ugotavlja glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih
glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in zdravstveno stanje učenca.
Izobraževanje v programu glasba traja 4, 6 ali 8 let. Poleg inštrumenta
obiskuje učenec tudi nauk o glasbi oz. solfeggio.
Učenci se vključujejo v različne komorne skupine in orkestre. Na šoli
delujejo naslednji sestavi:
o godalni orkester,
o dva pihalna orkestra,
o harmonikarski orkester.
Učenci praktično uporabljajo znanja, ki so jih pridobili pri pouku
instrumenta, komorne igre in nauka o glasbi. Z nastopanjem na
koncertih učenci pridobivajo izkušnje javnega nastopanja. Orkestrska
igra se izvaja kot obveznost na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje
stopnje.
8
PLESNA PRIPRAVNICA in SODOBNI PLES
V plesno pripravnico se vpišejo učenci, stari 6, 7 in 8 let oziroma učenci
1., 2. in 3. razreda osnovne šole.
Po uspešno opravljenem programu plesne pripravnice se lahko vpišejo
v 1. razred sodobnega plesa.
Sodobni ples omogoča otroku celovit telesni, duševni in socialni razvoj.
Na višji stopnji plesnega izobraževanje učenci vzporedno obiskujejo tudi
pouk nauka o glasbi za plesalce.
PLESNA
PRIPRAVNICA
SODOBNI PLES
NAUK O
GLASBI
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r.
6 let 7 let 8 let PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA GLASBENA PRIPRAVNICA GLASBA
ORKESTER
KOMORNA IGRA
INSTRUMENT
NAUK O GLASBI SOLFEGGIO
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r.
5 let 6 let 7 let 13 let
9
PRISPEVEK STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV
Stroškovnik je objavljen na spletni strani in na oglasni tabli glasbene
šole. Starši lahko na podlagi izpolnjene vloge uveljavljajo znižanje
prispevka za otroke iz iste družine.
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
Učenčevo znanje se preverja in ocenjuje sproti pri pouku, nastopih, skozi
vse ocenjevalno obdobje ter pri letnem izpitu, ki ga učenec opravlja ob
koncu šolskega leta. Izpitni program je opredeljen v učnih načrtih, izpitne
roke in druge določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja učencev pa z
ustreznim izvršilnim predpisom določi minister, pristojen za šolstvo. Pri
nauku o glasbi in solfeggiu se znanje oceni najmanj dvakrat v
ocenjevalnem obdobju.
SODELOVANJE S STARŠI
Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojega otroka pri učnih urah in
na nastopih. Oblike sodelovanja so: roditeljski sestanek, pogovorne ure
in pogovor starša in učitelja o uspešnosti nastopa.
Izpis učenca med šolskim letom ni v interesu šole, ker posledično vpliva
tudi na organizacijo dela šole. Starši se skupaj z otroki odločijo za
nadaljevanje šolanja v mesecu juniju, ko z oddanim vpisnim listom
potrdijo vpis za naslednje šolsko leto.
NASTOPANJE UČENCEV IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI
Učenci nastopajo na oddelčnih nastopih in javnih koncertih solistično, v
komornih zasedbah, ter igrajo v orkestrih. Za osnovne šole in vrtce
organiziramo koncerte in plesne produkcije, odzovemo pa se tudi
povabilu vseh ostalih. Če učenec nastopa izven šole morajo starši o tem
predhodno obvestiti učitelja.
10
AKTIVNOSTI IN UKREPI ŠOLE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
UČENCEV
Šola zagotavlja varnost učencev na naslednje načine: oblikuje oddelke
in skupine v skladu z normativi in standardi za GŠ, skrbi, da so objekti,
učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ter
zagotavlja varno izvajanje dejavnosti, pri ogledu koncertov in šolskih
prevozih šola zagotovi spremstvo učencev po veljavnih standardih in
normah.
HIŠNI RED
Hišni red GŠ Laško-Radeče je objavljen na spletni strani šole in v
prostorih obeh enot. Vsebina Hišnega reda se nanaša na:
varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo, pravila obnašanja in
hranjenje garderobe in obveščanje učencev. Učitelji so dolžni učence
seznaniti o vsebini in izvrševati nadzor. Starši so odgovorni za ravnanje
svojih otrok.
KNJIŽICA KONCERTOV IN PLESNIH PREDSTAV TER BONTON ZA
DOBER TON
Šola že vrsto let vzpodbuja obiskovanje glasbenih in plesnih nastopov
ter vzgaja k pravilom obnašanja
11
ŠOLSKI KOLEDAR 2023/2024
SEPTEMBER
1. ZAČETEK POUKA
1. Nastopi učencev na sprejemu prvošolcev v Laškem,
Rimskih Toplicah, Svibnem in Radečah
1. 10 letnica prenovljenih prostorov glasbene šole v
Laškem
10. Nastop na Anini pesmi, Svibno
15. Nastop ob 60 letnici hortikulturnega društva Radeče
16. Festival “Gušt fest”, Laško
22. Nastop ob 20 letnici VDC
22. Nastop na prireditvi društva čebelarjev Radeče,
jedilnica OŠ Radeče
OKTOBER
Oddelčni in razredni nastopi
7. – 8. Pika Miga – državno srečanje otroških plesnih skupin v
Velenju
17. Medeninasti koncert, cerkev Sv. Petra v Radečah
18. Srečanje godalcev zasavskih glasbenih šol
31. DAN REFORMACIJE
30. okt – 3.nov JESENSKE POČITNICE
NOVEMBER
Oddelčni in razredni nastopi
8. 130. obletnica smrti Petra Iljiča Čajkovskega – nastop
učencev klavirja
16. – 18. ŽIVA – festival plesne ustvarjalnosti mladih, Ljubljana
DECEMBER
Oddelčni in razredni nastopi
1. Prižig lučk, Radeče
6. Miklavžev koncert za učence OŠ Rimske Toplice
7. Miklavžev koncert za starše v Rimskih Toplicah
13. Novoletni koncert orkestrov za učence osnovnih šol in
vrtcev, dopoldne
13. Novoletni koncert orkestrov, KC Laško
19. Novoletni koncert Laško, KC Laško
12
20. Nastop v vrtcu Radeče
20. Nastop v VDC Radeče
21. Novoletni koncert Radeče
25. BOŽIČ
26. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25.dec – 2.jan NOVOLETNE POČITNICE
JANUAR
1. – 2. NOVO LETO
18. Zasavska plesna revija
25. Klavirsko srečanje zasavskih glasbenih šol
25. Večer plesne ustvarjalnosti
26. Srečanje Orffovih skupin glasbenih šol
22.- 30. LETNI IZPITI – ZIMSKI ROK
31. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
FEBRUAR
Nastopi tekmovalcev
7. Koncert učiteljev na proslavi ob Kulturnem prazniku,
Laško
8. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
12. Pustni koncert za učence OŠ Laško in Vrtec Laško,
dopoldne
12. Pustni koncert, Laško
13. Pustni koncert za učence OŠ Radeče, vrtec Radeče in
VDC
13. Pustni koncert, Radeče
21. Nastop učencev trobil, Rimske Toplice
26.feb. – 1.mar ZIMSKE POČITNICE
MAREC
4. – 22. 53. TEMSIG
6. Nastop tekmovalcev, Radeče
9. Srečanje solistov in komornih skupin diatonične
harmonike Slovenije
20. Cici koncert, Radeče
26. Cici koncert, Laško
28. Nastop učencev za Vrtec Laško
13
29. Nastop učencev petja, Laško
APRIL
1. VELIKONOČNI PONEDELJEK
9. Avtorski večer, Dominik Jakšič
16. Zaključni koncert orkestrov v Radečah
18. Koncert komornih skupin brenkal z gosti, Laško
20. Območna plesna revija
22. Dan odprtih vrat Laško, dopoldan za učence OŠ Laško
in Vrtec Laško
23. Dan odprtih vrat, Radeče, dopoldan za OŠ Radeče in
Vrtec Radeče
24. 5. večer harmonike v Laškem
25. Glasba ne pozna meja, Rimske Toplice
27. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27.apr – 2.maj PRVOMAJSKE POČITNICE
MAJ
1. – 2. PRAZNIK DELA
3. Pouka prost dan
Oddelčni in razredni nastopi
3. – 15. OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LEO 2023/2024
14. – 15. Plesna predstava, Laško
15. – 20. LETNI IZPITI – MAJSKI ROK ZA UČENCE ZAKLJUČNIH
RAZREDOV OŠ in SŠ
18. Regijska plesna revija
21. – 22. SPREJEMNI PREIZKUS, Laško, Radeče
JUNIJ
Oddelčni in razredni nastopi
3. – 10. VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
11. – 20. LETNI IZPITI
17. Zaključna konferenca
20. – 24. VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
19. ZLATA NOTA, Laško
20. ZLATA NOTA, Radeče
24. ZAKLJUČEK POUKA – RAZDELITEV SPRIČEVAL
AVGUST
14
20. – 23. SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – NAKNADNI ROK
20.-30. POPRAVNI IZPITI
20.-30. LETNI IZPITI – JESENSKI ROK
26. – 30. VPIS UČENCEV – NAKNADNI ROK
Oddelčne nastope časovno opredelijo strokovni aktivi učiteljev posameznih
predmetov. GŠ Laško – Radeče lahko datume nastopov tudi spremeni ali
dopolni.
Publikacija Glasbene šole Laško – Radeče za šolsko leto 2023/2024
Izdajatelj: Glasbena šola Laško – Radeče; uredil: Marko Razboršek;
odgovorna oseba: Rosana Jakšič;

DOSTOPNOST
Scroll to Top